LESREGLEMENT TENNIS-SOLUTION (versie 4; 01-01-’24)

( VOLGENS RICHTLIJNEN VNT EN KNLTB )

 

1. Een leseenheid duurt 120, 90, 60, 45 of 30 minuten, inclusief een kleine pauze voor de trainer/trainster. Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden om een warming-up te doen, of in te spelen.

2. TENNIS-SOLUTION zorgt voor ballen en andere lesmaterialen.

3. De lessen die zijn uitgevallen om een andere reden dan het wegblijven van de leerling zullen in overleg en indien mogelijk worden ingehaald.

4. De leerling verschijnt in correcte tenniskleding en met het juiste schoeisel.

5. In vakanties en / op feestdagen wordt in principe geen les gegeven, maar TENNIS-SOLUTION behoudt het recht hiervan af te wijken.

6. Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze in principe 1 op 1 ingehaald. Indien een reguliere les niet kan doorgaan, kan de trainer/trainster besluiten tot een theorieles. Deze staat gelijk aan een reguliere les. Inhaallessen worden in principe gepland waar mogelijk extra in de week, in vakanties, weekenden of aansluitend aan de reguliere cursus. Bij grote uitval van lessen door slechte weersomstandigheden waardoor het lesseizoen of bijvoorbeeld een volgende cursus in het gedrang komt, geldt de regel dat er ingehaald wordt met een maximum van 2 lessen. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.

7. De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer/trainster afbelt, of dit via de website van de club wordt gecommuniceerd. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de trainer ( ster ).

8. Een leerling kan zonder toestemming van de leraar zijn/haar les niet overdragen aan derden.

9. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de leerling. Gemiste lessen kunnen indien mogelijk worden ingehaald bij tijdige afmelding. Wanneer het inhalen niet lukt kan er geen vergoeding geclaimd worden.

10. Bij verhindering van de trainer ( ster ) zorgt TENNIS-SOLUTION voor een vervanger ( ster ), of wordt de tennisles later ingehaald.

11. Mocht het lesgeld na twee herinneringen nog niet zijn overgemaakt aan de Tennisschool dan zijn wij genoodzaakt de vordering over te dragen aan ons Incassobureau.

12. Bij annulering van de cursus door omstandigheden buiten de schuld van de cursist om (bijvoorbeeld een langdurige blessure of een plotselinge verhuizing) wordt na verrekening van de reeds verkregen lessen, alleen over het resterende cursusgeld een 50% regeling toegepast. Annulering van de lessen dient via een mail aan Tennis-Solution  (info@tennis-solution) doorgegeven te worden, enniet alleen aan de leraar.

13. Indien inschrijver niet op opgegeven beschikbare dagen/tijden ingedeeld kan worden is er geen sprake van een betalingsverplichting, en zal het lesgeld niet geïncasseerd worden.

14. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.

15. U kunt zich tot maximaal 2 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden.

16. In geval betaling, al of niet gedeeltelijk, heeft plaats gevonden en de lestijd en de dag zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling overeengekomen, kan geen sprake meer zijn van enige restitutie, in welke vorm dan ook, bij het niet gebruik maken van de cursus.

17. Bij minder deelnemers per les zal het lesgeld naar rato aangepast worden, of er kan geschoven worden met de lesduur.

18. TENNIS-SOLUTION is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.

19. U behoort lid te zijn van de vereniging waar u uw trainingen volgt.

 20.  Om kennis te maken met de tennissport heeft een “nieuwe leerling”  de mogelijkheid om  2 proeflessen te volgen.